fbpx

O JESLIČKÁCH A ŠKOLCE

MONTESSORI PRINCIPY A OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

  • V rodiném komunitním prostředí podporujeme přirozenou zvídavost, rozvoj vlastního potenciálu, samostatnost, sebejistotu i respekt k sobě a druhým.
  • Nabízíme kvalitní učitele, Montessori pomůcky a pečlivě připravené prostředí.
  • Součástí denního programu jsou 3 hodinové pracovní bloky v heterogenní skupině smíšeného věku a propojení vzdělávání s praktickým životem. Program spoluvytvářejí děti které si tím rozvíjejí schopnosti kreativity, myšlení, komunikace a respektujícímu a trpělivému přístupu k ostatním.
  • Klademe velký důraz na důvěru v prostředí, individuální přístup ke každému dítěti a porozumění vývojovým stádiím dítěte.

Program jesliček a školky využívá principy pedagogiky Marie Montessori.

Dle těchto principů pracujeme v následujících oblastech :

CVIČENÍ PRAKTICKÉHO ŽIVOTA

Cvičení praktického života vedou dítě k rozvoji a osvojení pohybových dovedností, pohybových stereotypů, které jsou předpokladem dalšího učení.

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

Montessori smyslové materiály napomáhají učení abstraktních konceptů skrze využití lidských smyslů.

KOSMICKÁ VÝCHOVA

Kosmická výchova zahrnuje všechny další oblasti lidského vědění, které navazují na dovednosti praktického života, prohlubují smyslové poznávání, rozšiřují jazykovou i matematickou kompetenci dětí.
Jde tedy o integraci témat z oblasti biologie, zoologie, zeměpisu, umění, vědeckých poznatků, fyziky, chemie a historie. Součástí je i rozvoj pohybových dovedností dětí, témata hudební, výtvarná a témata společenská.
Lektoři volí tato témata dle aktuální situace ve třídě, potřeb a zájmu dětí.

JAZYK

Jazyk zachycuje svět kolem nás. Je nejdůležitějším prostředkem vyjádření myšlenek a pocitů.

MATEMATIKA

Pro mnoho lidí je matematika mimořádně těžká a přistupují k ní s obavami. Matematika ale není otázkou talentu, je lidskou přirozeností.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

PRAKTICKÝ ŽIVOT

Cvičení praktického života vedou dítě k rozvoji a osvojení pohybových dovedností, pohybových stereotypů, které jsou předpokladem dalšího učení. Každá zvládnutá činnost vede k pohybově složitější činnosti. Pomůcky, které ve školce máme, znají děti i z domácího prostředí. Ve školce jsou však přizpůsobené velikostí a přístupem dětem. Základem práce s nimi je opakování, které vede ke zpřesnění dovednosti, ustálení paměťového vzorce pohybu a je projevem radosti z činnosti. Rozvíjí se koordinace pohybu, ovládání vlastního těla a orientace v prostoru. Kromě přímého cíle mají činnosti praktického života také cíle nepřímé, které jsou zaměřeny na rozvoj kognitivních schopností dětí. Děti prací s pomůckami rozvíjejí a prohlubují své soustředění, vůli, vytrvalost, trpělivost, sebekontrolu a schopnost řešit problémy. Prostřednictvím těchto činností se dítě učí pracovním dovednostem. Vnímá sekvenci pohybů, následnost činností a učí se systematizaci práce. Zároveň tyto činnosti mají silný sociálně-kulturní dopad na rozvoj osobnosti dítěte.
Činnosti praktického života můžeme rozdělit do 5 oblastí :
Přípravné činnosti : připravují děti pro další činnosti, rozvíjejí koordinaci a kontrolu pohybu a patří sem např. chůze, otevírání a zavírání dveří, přenášení, skládání, přesýpání, přelévání, apod.
Péče o vlastní osobu: dítě se učí postarat se samo o sebe, učí se hygienickým návykům, sebeobsluze. Např. zapínací rámy, mytí rukou, čištění bot.
Péče o prostředí v okolí dítěte, uvnitř domu i v prostředí okolo něj : Dítě se učí estetickému přístupu ke svému prostředí, rozvoji, zdokonalení prostředí. Učí se vnímat krásu předmětů i přírody v okolí a nést za své prostředí zodpovědnost. K aktivitám patří např. utírání prachu, zametání, čištění, leštění, aranžování květin.
Zdvořilostní lekce: tato cvičení formují osobnost dítěte a jeho sociální a emoční cítění. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu. Kromě pravidel slušného chování sem patří i aktivity navazování kontaktu a udržování pozitivních vztahů s lidmi kolem nás. Učí děti vnímavosti, respektu k druhým, zodpovědnosti za druhé.
Speciální cvičení kontroly pohybu: děti rozvíjejí pohyb těla, učí se svůj pohyb kontrolovat, koordinovat a zastavit. Patří sem např. Chůze po linii a Hra na ticho. Prostřednictvím rovnováhy těla se dítě učí rovnováze psychické.

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

je předstupeň abstraktního myšlení, „cesta od uchopení k pochopení“. Jejím cílem je rozvoj poznávacích procesů, citů, vůle, rozvoj vnímání zrakového, sluchového, hmatového, a vytvoření systému v dosavadních dosažených poznatcích. Smyslový materiál pomáhá v rozvoji a zjemňování smyslového vnímání a v rozlišování pocitů. Aktivní práce se smyslovým materiálem dává dítěti možnost pojmenovat vjemy, které jeho mysl získává ze svého okolí. Pomocí smyslového materiálu dítě pochopí všechny názvy vlastností (tím je rozvíjena jeho inteligence), vytváří si mentální pořádek. Dítě chce dokončovat to, co začalo, rozvíjí svou vůli. Je vedeno přírodními zákony (senzitivní období, lidské tendence – komunikace, aktivita, …) a chce je následovat.
Materiály jsou navrženy tak, aby pomohly rozvinout a zjemnit schopnost dítěte pozorovat a učit se při využití smyslů, stejně jako přemýšlet a zdůvodňovat si souvislosti. Děti se učí rozlišovat fyzické vlastnosti věcí skrze zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový a kinestetický smysl. Tyto konkrétní zkušenosti dětem slouží jako základ budování slovní zásoby při popisování a kategorizování světa kolem nás. Vytváří se tak pevné základy pro intelektuální růst. Intelekt se formuje na základě konkrétních představ, pomocí kontaktu s prostředím a podrobným zkoumáním tohoto prostředí.
Dítě uchopuje okolní svět a tak buduje cestu k jeho pochopení. Získané vjemy si dítě uchovává v paměti a nové k těmto uloženým vjemům přiřazuje. Učí se tak třídění a kategorizaci poznaného. Velkou roli tak hraje přehlednost, srozumitelnost a řád, který děti prostřednictvím Montessori materiálu získávají.
Materiál je uspořádán v otevřených policích, dle následnosti pomůcek, od jednoduššího ke složitějšímu a to zleva doprava.

Základní principy využívané při práci se smyslovým materiálem jsou:
• Izolace jedné vlastnosti (výška, šířka, délka)
• Práce s chybou
• Trojstupňová výuka
• Ohraničenost (limity, hranice)
• Kontrast
• Párování
• Estetické kvality materiálu

Smyslový materiál se dělí podle smyslu, který rozvíjí na tyto oblasti:
Zrakové vnímání
• Poznávání dimenzí (válečky s úchyty, růžová věž, hnědé schody, červené tyče)
• Poznávání barev a odstínů (barevné destičky)
• Poznávání tvarů (geometrická komoda, botanická komoda)
Hmatové vnímání
• Vnímání povrchů (hmatové desky a destičky, látky)
• Vnímání hmotnosti (hmotnostní destičky)
• Vnímání teplot (termické lahvičky, termické destičky)

KOSMICKÁ VÝCHOVA

je cesta k pochopení zákonitostí, rozvíjí intelekt, poznání, kreativitu, uvádí do světa lidí, do života ve společnosti, seznamuje s kulturou a uměním, vede ke zdravému životnímu stylu, vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Kosmická výchova je propojení všeho se vším – ucelené informace jsou důležité pro pochopení světa. V rámci kosmické výchovy se děti v jesličkách seznamují s přírodou a vším živým.
Oblasti
Živá a neživá příroda
živé a nikdy živé, rodiny zvířat na statku, domácí – divoká zvířata; zvířata dle kontinentů; rostliny, obratlovci, stavba těla, vývojová stádia
Zeměpis
pevnina a voda, smirkový globus, barevný globus, mapa světa, mapy jednotlivých kontinentů, vlajky, mapa ČR, Praha – naše město, roční období, hodiny; den – noc
Dějiny
vnímání času a dějinnosti, rodina dítěte, vnímání času, den – týden – měsíc, kalendář tradic; hry s posloupností
Umění
výtvarné, hudební, taneční a pracovní činnosti, dějiny umění
Kultura
etika, náboženství, různé tradice, jazyky, pokrmy, zvyky v různých zemích světa, jinakost navenek, ale stejnost uvnitř člověka
Studium rozšiřujících oblastí je spojeno s projektovým vyučováním, spoluprací s rodiči či odborníky.
Děti se účastní nejrůznějších exkurzí a výletů do přírody.
Všechny tyto oblasti lidského poznání vedou k pochopení těsného spojení člověka se zemí a všemi formami života a lidské zodpovědnosti za péči o naši planetu.

JAZYK

Jazyk zachycuje svět kolem nás. Je nejdůležitějším prostředkem vyjádření myšlenek a pocitů. Komunikace je jednou ze základních lidských přirozeností. Jazyk plní sociální funkci a tvoří základ našeho vztahu k ostatním lidem. Napomáhá utřídit vše, co jsme uchopili smysly.
Ve školce dbáme na rozvoj jazyka hlavně prostřednictvím každodenní komunikace mezi dětmi a dětmi s průvodci. Děti se účastní komunikace mezi dospělými navzájem a učí se tak přirozeně různým komunikačním strategiím. Rozhodující je v tomto směru vliv průvodce jako jazykového vzoru a zároveň vliv heterogenní skupiny. Děti si tak osvojují komunikaci se staršími dětmi, mladšími dětmi i dospělými. Skutečné události slouží jako komunikační cvičení, hledáme různá řešení daných situací a dbáme na celkovou kulturu projevu.
Rozdělení jazyka do 3 oblastí (mluvení, psaní, čtení) respektuje senzitivní vývojová období v lidském životě.
a) Senzitivní etapa pro rozvoj mluvení je od 0 do 3,5 let. Slovní zásoba tvoří základ pro pozdější psaní a čtení.
b) Senzitivní fáze, kdy se rozvíjí psaní je ve věku 3,5 - 4,5 roku věku dítěte.
c) Senzitivní období rozvoje čtení je mezi 4,5 - 5,5 roky věku dítěte. Pětileté děti rády prozkoumávají jazyk, projevují explozivní zájem o čtení, protože mají velký zájem o vizuální symboly.
Rozdělení Montessori materiálů do těchto oblastí je založeno opět na principu postupování od jednoduššího ke složitějšímu. Mluvením dítě činí, vyjadřuje své potřeby a ovlivňuje svět kolem sebe. Když píše, vyjadřuje své vlastní myšlenky. Když dítě čte, interpretuje myšlenky druhých. Jde o pokročilou dovednost.
Mluvený jazyk
K osvojení jazyka jsou zapotřebí fyzické předpoklady mluvních i sluchových orgánů. Děti jsou vedeny ke korektní výslovnosti, procvičování mluvidel a také je procvičován jejich sluch. Součástí každoročních depistáží jsou i logopedická vyšetření.
• Vedeme děti k dovednosti naslouchat, nikoliv jen poslouchat.
• Utváříme bezpečné komunikační klima třídy, aby děti získaly sebevědomí v komunikaci (komunikační kruh)
• Děti mají dostatek příležitostí ke komunikaci (didaktické, v menší skupině i v rámci skupiny všech dětí)
• Učitelé jsou v komunikaci dětem vzorem, pomáhají s řešením konfliktů, podporují děti, aby mluvily před obecenstvem.
• Děti pracují s emocemi a nonverbální komunikací, která je jejich hlavním činitelem.
• Děti taktéž vedeme ke komunikaci činem.
• Cílem pomůcek z této oblasti je rozšíření slovní zásoby, jejich kategorizace a rozvoj komunikačních kompetencí.
• Nepřímým cílem je sebevyjádření dítěte, jeho příprava na vyjadřování písmem a porozumění čtenému.
Materiály
Obohacování slovní zásoby pomocí každodenních hovorů, čtením knih, dramatizacemi, procházkami mimo prostory školky apod.; Zpěv a poslech písniček - důraz na slova, rytmus; Návštěva kulturních událostí, památek
Barevně kódované kartičky k rozšíření slovní zásoby - nejprve dětem pojmenováváme skutečné předměty, pak až kartičky s obrázky, protože obrázky (fota) jsou abstraktnější než reálné předměty. Kartičky opět slouží ke kategorizaci světa (např. sada karet ovoce, zelenina, dopravní prostředky, domácí zvířata, zoo, květiny na louce, jehličnaté stromy, pevnina a voda, hudební skladatelé, zaměstnání...) Základní metodou práce s obrázky je přiřazování, párování, kombinování a třídění
Zvukové hry - slouží k procvičení sluchu, vnímání fonémů a jejich následnosti ve slově, rozvoj sluchové analýzy a syntézy
Psaní
Dítě se připravuje na psaní cvičeními praktického života a cvičeními smyslové výchovy (špetkový úchop, uvolněné zápěstí, koordinace oko-ruka, orientace zleva doprava).
Materiály
a) Smirková písmena: dítě se učí zvuku a tvaru písmen (zprvu hmatem bez tužky, hmatová paměť, po té prstem do sypkého materiálu, na tabulky křídou, tužkou na papír)
b) pohyblivá abeceda (spojení písmen do slov, analýza a skládání zvuků)
c) Kovové útvary (držení tužky, plynulost pohybu).
Pokud je nepřímá a přímá příprava dostatečně aktivována, dítě začne psát zcela spontánně. Nelze hovořit o žádném konkrétním období. Maria Montessori mluví o tzv. ``explozi`` psaní.
Čtení
Čtení je interpretací myšlenek skrze grafické znaky. Nelze hovořit o čtení, pokud dítě sice písmena zná, ale nenalézá za kombinací těchto písmen význam.
Čtení pomáhá rozvoji myšlení. Psaní napomáhá fyzickému jazyku, ale čtení rozšiřuje jazyk sociální.
Čtení se stává nepřímou přípravou na gramatiku.
Pro nácvik čtení používáme totální čtení, tedy genetickou metodu čtení.
Materiály
Od slova k větě: Jedno slovo: první čtení - slova fonetická; čtení s diakritikou, fonogramy, slova přejatá
Více slov: příkazy; Věta: čtecí knížky, definice
Funkce slov - podstatná jména, přídavná jména, spojky, předložky, slovesa, příslovce
Funkce větných členů - podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek
Studium slov - jednotné, množné číslo; synonyma, antonyma, homonyma, slovotvorba, rýmy apod.
Jazykové vzdělávání začíná prvním dnem ve školce a pak je součástí každého dne.

MATEMATIKA

Pro mnoho lidí je matematika mimořádně těžká a přistupují k ní s obavami. Matematika ale není otázkou talentu, je lidskou přirozeností. Maria Montessori mluví o lidské mysli jako o mysli matematické (člověka obklopují čísla - časové údaje, kalendář, počty věcí v okolí, ceny...).
Tím, že matematika je také stále okolo nás vycházíme z každodenních situací. Matematické aspekty jsou rozlišování sebe a ostatního, vnímání délky, šířky a výšky, porovnávání velikostí a forem, vnímání dimenzí, experimentování.
Materiály jsou založeny na smyslovém a konkrétním vnímání, které vede k abstrakci. Jsou vyvinuty k manipulaci skrze niž si děti osvojují matematické koncepty. Materiály převádějí nevědomou a nestrukturalizovanou informaci do strukturovaného systému.

Matematické koncepty jsou dítěti ukázány v určitém pořadí:
• Úvod do množství: Dítě se nejprve učí, co vlastně určité množství je.
• Úvod do symbolů: Dítě se seznamuje s psaným symbolem.
• Spojení množství a symbolu: Dítě se obeznámí s určitou intelektuální kombinací (asociace).
Opakování - možností cvičení vyučovaného konceptu: Skrze opakování si dítě upevňuje matematické koncepty a procesy. Vždy ale materiál přináší i něco nového.
Dítě kontroluje sebe sama při používání materiálu. Dítě dokáže používá materiál po krátké ukázce průvodce a procvičuje na všech věcech v okolí.
Nejužitečnějším znakem matematického materiálu je zhmotnění matematických představ a aritmetických procesů. Od konkrétního k abstraktnímu. Pokud dítě dostatečně s materiálem pracovalo a ve správném pořadí, tak se stane samostatným.
Rozlišujeme 6 skupin matematického materiálu:
1. Čísla 1-10: Numerické tyče, hmatové číslice, vřetánka, čísla a puntíky, hra na nulu
2. Desítková soustava: Zlatý perlový materiál a 4 matematické operace, známková hra, bodová hra, slovní úlohy
3. Číselný řád do 1000: Běží paralelně se skupinou 2 a přesahuje do ZŠ; barevné perly, Sequinovy tabulky 11-19; Sequinova tabulka 11-99, řetězy (stovkový, tisícový, barevný čtvercový a barevný kryhlový)
4. Počítání 4 matematických operací: sčítání, odečítání, násobení, dělení
5. Přechod k abstrakci: malé počítadlo, hierarchie čísel, velké počítadlo, malé a velké dělení
6. Zlomky: senzomotorická práce se zlomky, počítání se zlomky

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

Vychází z potřeb dítěte a podněcuje ho k dalšímu rozvoji. Dítě potřebuje činnosti, ve kterých si může vyzkoušet své pohyby, koordinaci, myšlení, chtění a cítění. V pedagogice Marie Montessori je připravené prostředí pro dítě takové, aby umožňovalo samostatný rozvoj dětí v různých činnostech, vše bylo dostupné a mělo své přesné místo, připravené prostředí je takové kde je každá pomůcka pouze jednou aby podporovala komunikaci a spolupráci dětí a rozvíjela smysl pro jedinečnost. V našem připraveném prostředí má každé dítě možnost ohraničeného prostoru pro činnost, které patří v tu chvíli pouze jemu.

SVOBODNÁ VOLBA ČINNOSTÍ

V rámci jasných pravidel mohou děti volit tu činnost, která je zrovna zajímá. Čím více zodpovědnosti jsou schopné přijmout, tím více získávají svobody. Průvodce je pomocníkem, provází dítě na cestě k samostatnosti, pozoruje jeho práci a podněcuje jeho zájem.

Celý průběh je v duchu Montessori pedagogiky a řídí se heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

PODMÍNKY PŘIJETÍ

1

DOCHÁZKA NA BLOK MINIMÁLNĚ DVOU DNŮ - U DĚTÍ DO 3 LET

Lze se hlásit pouze na DVA po sobě jdoucí dny dopoledne, nebo DVĚ po sobě jdoucí celé dny. Jeden den v Montessori prostředí dítěti nic nepřinese, a pro Vás by to byli vyhozené peníze. Pokud chcete, aby Vaše dítě přišlo pouze do styku s jinými dětmi, jsou pro Vás lepší hlídací koutky, či zařízení zaměřené na hodinové hlídání. Nebo přijďte společně se svým dítětem na Montessori pracovny nebo některý z jiných kurzů 🙂

2

VĚK 24 MĚSÍCŮ AŽ 6 LET

3

PŘIHLÁŠKY V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

V případě volné kapacity je možné přijetí v průběhu celého roku.

4

INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVA

Všechno řešíme vždy individuálně dle potřeb dítěte a celé rodiny.

O MANDALA MONTESSORI

Vítejte v naší školce Mandala Montessori, která již čtvrtým rokem nabízí kvalitní vzdělávání pro vaše děti a prostor pro setkávání rodičů s dětmi v Montessori pedagogice. Naše první pobočka je v krásném prostředí u Prokopského a Dalejského údolí. Druhá pobočka vznikla v září 2018 v centru Brna. Naším cílem je kvalitně připravit vaše děti do života a k tomu jim pomáhají naši profesionální lektoři a vzdělávací principy definované Marií Montessori.

KONTAKT

Mandala Montessori z.s.

Hlubočepská 1156/38b
152 00 Praha 5


IČ: 044 55 207


Tel.: +420 722 969 021
E-mail: office@mandala-montessori.cz

NAPIŠTE NÁM